Pracodawca zatrudnia pracownika z Azji i…

Pracodawca zatrudnia pracownika z Azji i…

Czeka go na pewno mnóstwo pracy związanej z dodatkowymi dokumentami, które należy załatwić. Po to właśnie istnieje agencja zatrudnienia Work Partner Service, która pomoże przejść przez ten skomplikowany proces bez zbędnych nerwów i zniecierpliwienia. Zatrudnianie pracownika z Azji nie musi być trudne.


Czas pracownika z Azji!


Coraz więcej osób decyduje się na zatrudnianie pracownika z Azji – czy to spawaczy, szwaczki czy krawcowe. Jeśli jesteś pracodawcą i zastanawiasz się dlaczego – odpowiedź jest bardzo prosta. Cudzoziemcy, którzy przyjeżdżają do Polski są pracownikami godnymi zaufania, cieszącymi się z pracy i nienarzekającymi na zarobki. Pracownicy z Azji są zaangażowani i chętni do zgłębiania nowej wiedzy, ponieważ zależy im na tym, by zarobić na utrzymanie i rodzinę.

Zatrudnij szwaczkę z Indii i pamiętaj o dokumentach


Kiedy mamy już chętnych do pracy, przed wydaniem zezwolenia musimy pamiętać o dodatkowych dokumentach, bez których niczego nie załatwimy. Poniżej prezentujemy to, co najpotrzebniejsze:

 • dowód wniesienia opłaty za wydane zezwolenie;
 • rejestr handlowy lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (z ostatnich 3 miesięcy);
 • dokument potwierdzający prawo do lokalu (w przypadku gdy miejsce wykonywania pracy znajduje się w innym miejscu niż siedziba podmiotu);
 • zaświadczenie o nadaniu numeru REGON;
 • zaświadczenie o nadaniu numeru NIP;
 • kopia dokumentu podróży cudzoziemca;
 • dokumenty potwierdzające równoważność kwalifikacji zawodowych oraz poziom wykształcenia cudzoziemca;
 • oświadczenie pracodawcy o niezaleganiu z realizacją zobowiązań podatkowych oraz opłatą składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne,
 • Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy oraz realizacją wynagrodzeń pracowników;
 • informacja starosty właściwego ze względu na miejsce wykonywania pracy przez cudzoziemca;
 • pisemna informacja pracodawcy w zakresie realizacji oferty EURES;
 • dokumenty potwierdzające podjęcie przez pracodawcę działań w zakresie powierzenia pracy, która jest przedmiotem wniosku (np. ogłoszenie w prasie,
 • internecie itp.) wraz z pisemną informacją pracodawcy w zakresie realizacji, tj. pisemne wyjaśnienie, czy ktoś zgłosił się do pracodawcy w odpowiedzi na
 • zamieszczone ogłoszenie;
 • zaświadczenie o niekaralności cudzoziemca uzyskane w Polsce z Krajowego Rejestru Karnego;
 • w przypadku reprezentowania przez inne osoby – oryginał upoważnienia lub pełnomocnictwa do reprezentowania pracodawcy
 • potwierdzenie zgodności z oryginałem kopii wszystkich dokumentów.

Taką pigułkę wiedzy najlepiej wydrukować i zorganizować wszystkie dokumenty lub rozpocząć współpracę z agencją Work Partner Service, która zrobi to za pracodawcę, a dodatkowo znajdzie najlepszego pracownika z Azji. To, co dla nas najważniejsze to dopasowywanie pracownika do organizacji, w której będzie efektywnym pracownikiem.

Czy każdy pracownik z Indii musi mieć zezwolenie?


Warto wiedzieć, że czasami udaje się ominąć uzyskanie zezwolenia. Nawet jeżeli zatrudniamy szwaczkę z Indii czy krawcowe z Azji możemy ominąć chociaż jeden dokument. Oczywiście wymagane są warunki do spełnienia, oto one:

 1. Zezwolenie na pracę nie jest wymagane od osoby posiadającej status uchodźcy nadany w RP.
 2. Osoba posiadająca zezwolenie na osiedlenie się w RP również jest zwolniona z obowiązku uzyskania zezwolenia.
  Miejmy nadzieję, że jeśli jesteś Pracodawcą, który przeczytał ten artykuł, będzie Ci łatwiej zatrudniać pracowników z Azji lub z innych kontynentów. Jesteśmy otwarci na współpracę jako agencja zatrudnienia, która ma bogate doświadczenie w zatrudnianiu obcokrajowców i szkolenia ich w zakresie języka, znajomości praw i obowiązków, a także zatrudniania kierowców zawodowych C+E. Postaw na nas i zapomnij o papierologii!

Dane Kontaktowe

Work Partner Service Sp. z o.o.

ul. Gimnazjalna 2a
85-007 Bydgoszcz
hello@workpartnerservice.com
KRAZ 14083, (PKD 78.20. Z); NIP 557-170-07-85; REGON 366750329 Kapitał zakładowy: 50.000 zł KRS 0000665653 (Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego)