Zezwolenie na pracę w Polsce – informacje dla cudzoziemców

Zezwolenie na pracę w Polsce – informacje dla cudzoziemców

Słyszałeś, aby pracować w Polsce potrzebne jest zezwolenie na pracę? Jak załatwić kartę pobytu lub potrzebne dokumenty, aby pracować w Polsce? W naszym kraju jest coraz więcej pracy dla pracowników z Azji, a szwaczki z Indii, krawcowe z Bangladeszu, spawacze z Nepalu i coraz częściej pojawiający się pracownicy z Uzbekistanu, którzy pomagają nam w branży budowlanej są dla nas na wagę złota. Work Partner Service jest tu po to, by Ci pomóc i opisać najważniejsze rzeczy związane z załatwianiem dokumentów, by pracować w Polsce. Dlaczego akurat pracownicy z Azji? Przede wszystkim dzięki temu, że pojawiają się tu, by naprawdę pracować i zarabiać uczciwe pensje. My doceniamy ich za motywację, dokładność i przede wszystkim ogromne doświadczenie.


Kto potrzebuje zezwolenie na pracę?


Takie zezwolenie potrzebuje cudzoziemiec, który ubiega się o legalną pracę w Polsce. Jeżeli posiada on wizę lub zezwolenie na pobyt czasowy, wówczas może je otrzymać. W zezwoleniu wskazany jest pracodawca powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi oraz stanowisko lub rodzaj pracy, którą cudzoziemiec ma wykonywać. Praca jest zatem uważana za legalną gdy cudzoziemiec wykonuje tę pracę, która została wskazana w zezwoleniu.

Jestem z Azji – czy muszę mieć zezwolenie na pracę?


Jest parę punktów, które określają, czy dany pracownik musi posiadać zezwolenie:

1. Wykonuje pracę w Polsce na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej z pracodawcą, który ma siedzibę /miejsce zamieszkania w Polsce.
2. W związku z pełnieniem funkcji członka zarządu przedsiębiorcy wpisanego do KRS/spółki kapitałowej w organizacji przebywa w Polsce przez okres przekraczający łącznie 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy.
3. Wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego i jest delegowany do Polski na okres dłuższy niż 30 dni w roku kalendarzowym do Polski do pracy w oddziale lub zakładzie pracodawcy zagranicznego lub w podmiocie powiązanym z pracodawcą zagranicznym.
4. Wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego, nieposiadającego zorganizowanej działalności w Polsce (m.in. ani oddziału ani zakładu) i jest delegowany do Polski w celu realizacji usługi eksportowej, czyli usługi o charakterze tymczasowym i okazjonalnym.

Zezwolenie na pobyt czasowy – pracownik z Uzbekistanu na budowie


Krótko mówiąc, jeśli pochodzisz zza granicy i planujesz przebywać w Polsce dłużej niż 3 miesiące, wówczas możesz ubiegać się o zezwolenie na pobyt czasowy z powodu, np.:

1. Podjęcie lub kontynuacja pracy na terytorium Polski;
2. Wykonywanie pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji
3. Wykonywanie pracy przez cudzoziemca delegowanego przez pracodawcę zagranicznego do Polski;
4. Prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce;
5. Podjęcie lub kontynuacja studiów w Polsce;
5. Odbycie kursu przygotowawczego do podjęcia nauki na studiach licencjackich, magisterskich, albo doktoranckich w języku polskim;

Zezwolenie na pobyt czasowy jest wydawane maksymalnie na 3 lata.

Gdzie mam załatwić zezwolenie na pobyt czasowy? Poradnik dla cudzoziemca
Zezwolenie na pobyt czasowy wydawane jest w urzędzie wojewódzkim w wydziale ds. cudzoziemców właściwym ze względu na miejsce zamieszkania cudzoziemca po przyniesieniu poniższych dokumentów:
Wypełniony wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy – 2 egzemplarze
Ważny dokument podróży – 3 kserokopie + oryginał do wglądu (paszport)
Cztery aktualne, kolorowe, fotografie.

Decyzja w sprawie wydania zezwolenia na pobyt czasowy trwa do jednego miesiąca i należy wpłacić 440 zł oraz 50 zł za wydanie karty pobytu. Opłatę za zezwolenie oraz kartę pobytu należy zapłacić w kasie urzędu wojewódzkiego lub przelać na konto urzędu miasta – te informacje przekazuje wojewoda.

A po zezwoleniu na pracę… Czas na kartę pobytu dla Hindusa


Karta pobytu jest dokumentem wydawanym cudzoziemcowi, który otrzymał:
1. Zezwolenia na pobyt czasowy;
2. Zezwolenia na pobyt stały;
3. Zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE;
4. Statusu uchodźcy;
5. Ochrony uzupełniającej;
6. Zgody na pobyt ze względów humanitarnych.

W karcie pobytu znajdują się informacje podstawowe takie jak imię, nazwisko, data, miejsce i kraj urodzenia, obywatelstwo, płeć, wzrost, kolor oczu, data wydania karty, linie papilarne na karcie pobytu, fotografia, a także data ważności. Oprócz tego zawarta jest informacja o tym, czy cudzoziemiec uzyskał zezwolenie na pobyt czasowy lub stały.

Dopiero po otrzymaniu jednego z tych zezwoleń można ubiegać się o kartę pobytu.
Karta pobytu to dokument, który potwierdza tożsamość cudzoziemca, podczas pobytu w Polsce. Jeśli posiada się paszport oraz kartę pobytu, to można wielokrotnie przekraczać granicę Polski bez konieczności posiadania wizy. Przy przekraczaniu granicy należy przedstawić uprawnionym funkcjonariuszom Straży Granicznej kartę pobytu razem z ważnym paszportem zagranicznym.

A jeśli nie załatwię zezwolenia na pracę?


O to nie musisz się obawiać – zezwolenie na pracę załatwia Twój pracodawca, który po złożeniu odpowiednich dokumentów otrzyma je od wojewody właściwego na miejsca zamieszkania lub siedzibę pracodawcy. Nie musisz obawiać się chodzenia po urzędach w tej sprawie, pamiętaj jedynie o karcie pobytu i zezwoleniu na pobyt w Polsce.

Warto wspomnieć tu również o nowej sile z jaką przybywają pracownicy z Uzbekistanu – są wykwalifikowanymi pracownikami na budowie, którzy tak jak pozostali cudzoziemcy z Nepalu, Bangladeszu czy innych części Azji są dzisiaj bardzo potrzebni w Polsce w wielu zawodach. Jeśli czytasz ten artykuł – nie zwlekaj i zgłoś się do nas! Jesteśmy agencją pracy tymczasowej, która pomoże Ci w stawianiu pierwszych kroków w nowym kraju, pomoże prawnie i kadrowo oraz znajdzie Ci pracodawcę, z którym praca będzie samą przyjemnością.

Dane Kontaktowe

Work Partner Service Sp. z o.o.

ul. Gimnazjalna 2a
85-007 Bydgoszcz
hello@workpartnerservice.com
KRAZ 14083, (PKD 78.20. Z); NIP 557-170-07-85; REGON 366750329 Kapitał zakładowy: 50.000 zł KRS 0000665653 (Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego)