Kod 95 w Polsce

Czym jest kod 95, komu jest potrzebny i w jakich formach występuje?

Oprócz kategorii, w prawie jazdy można także znaleźć kody (znajdują się one na tylnej stronie prawa jazdy), które oznaczają różnego rodzaju ograniczenia (np. kod 01.01 przekazuje informację, że kierowca powinien nosić okulary), a także dodatkowe przywileje.

Kod 95 na prawie jazdy

Tak też jest w przypadku kodu 95. Na ten moment wpis o kodzie 95 przybiera następującą formę: „ 95.DD.MM.RRRR” – gdzie cyfry po 95 oznaczają termin ważności, po którym kierowca będzie musiał odnowić kwalifikację oraz odbyć odpowiednie szkolenie (szkolenie okresowe, szkolenie kwalifikacji wstępnej). Kod 95 jest kwalifikacją zawodową, bez której żaden człowiek, niezależnie od swojego miejsca zamieszkania, nie będzie w stanie podjąć pracy na stanowisku kierowcy w krajach Unii Europejskiej, w tym także w Polsce.

Jeśli kierowca nie posiada polskiego prawa jazdy z oznaczeniem kod 95 (lub innego prawa jazdy wydanego przez jedno z państw UE), będzie mu potrzebna Karta Kwalifikacji kierowcy. Co to i dlaczego ten dokument jest potrzebny do podjęcia pracy?

Karta Kwalifikacji Kierowcy

Karta Kwalifikacji Kierowcy od przodu
Karta kwalifikacji kierowcy od tyłu

Karta Kwalifikacji Kierowcy jest polską odpowiedzią na wprowadzoną rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady dyrektywę „W sprawie wstępnej kwalifikacji i okresowego szkolenia kierowców niektórych pojazdów drogowych do przewozu rzeczy lub osób, zmieniająca rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85 oraz dyrektywę Rady 91/439/EWG i uchylająca dyrektywę Rady 76/914/EWG.”

Innymi słowy, Karta Kwalifikacji Kierowcy jest dokumentem potwierdzającym, że osoba chcąca pracować na stanowisku kierowcy posiada prawo jazdy kat.: D1, D1+E, D, D+E1,C1, C1+E, C lub C+E i sprostała stawianym wymaganiom, a jednocześnie nie ma możliwości zamieszczenia wpisu o kodzie 95 na prawie jazdy. Tak więc, polska Karta Kwalifikacji Kierowcy przeznaczona jest głównie dla osób spoza UE, które nie mają wydanego w Europie prawa jazdy, a które planuję pracować w jednym z krajów Unii Europejskiej, np. w Polsce.

Jak uzyskać polską Kartę Kwalifikacji Kierowcy? Dokumenty potrzebne do kodu 95 w Polsce.

Wniosek o wydanie karty kierowcy

Osoby, które planują uzyskać w Polsce kwalifikację dla kierowców zawodowych będą musieli przygotować kilka dokumentów. Są to:

 • wypełniony wniosek o wydanie Karty Kwalifikacji Kierowcy;
 • orzeczenie psychologiczne potwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w roli kierowcy (z kserokopią);
 • orzeczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w roli kierowcy (z kserokopią);
 • ważny paszport lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający wasze dane (z kserokopią pierwszej strony w przypadku paszportu);
 • ważne prawo jazdy z odpowiednimi kategoriami (z kserokopią);
 • jedno zdjęcie 35 mm x 45 mm;
 • świadectwo kwalifikacji zawodowej dla kierowców, które możesz uzyskać po ukończeniu odpowiedniego kursu (dokument wydany w Polsce; z kserokopią);
 • PKZ (profil kierowcy zawodowego);

Nasza firma pomaga przy przygotowaniu i złożeniu dokumentów. Wypełniamy za kierowcę wniosek i przeprowadzamy przez cały proces.

Okres oczekiwania na uzyskanie karty może być różny w zależności od miasta. W przybliżeniu to około 2 tygodnie. Gotową kartę można odebrać osobiście lub z pomocą pełnomocnika, może to być np. jeden z naszych pracowników. Nasz doświadczony zespół może zrobić wszystko za was.

Czym jest Świadectwo kwalifikacji zawodowej i jak uzyskać ten dokument?

Świadectwo kwalifikacji zawodowej

Świadectwo kwalifikacji zawodowej kierowców (nazywany czasem kursem na wykonywanie przewozów drogowych rzeczy i osób, lub po prostu kod 95) jest certyfikatem dla kierowców zawodowych, którzy odbyli szkolenie na kod 95 w Polsce. Potwierdza on otrzymanie kwalifikacji do wykonywania przewozów drogowych rzeczy i osób.

Proszę zwrócić uwagę na to, że do 05.04.2022 r. świadectwo było wydawane kierowcom w formie papierowej, jednakże od tej daty istnieje jedynie w formie elektronicznej. Świadectwo kwalifikacji zawodowej posiada okres ważności 5 lat, po czym trzeba odbyć kurs kwalifikacyjny aby je odnowić. Kurs na kod 95 można podzielić na dwa rodzaje: krótki kurs (szkolenie okresowe) i długi kurs (kurs na kwalifikację wstępną).

Krótki kurs i długi kurs. Co wybrać, czym się one różnią i dla kogo są.

Można wydzielić kilka rodzajów kursów na kod 95 (świadectwo kwalifikacji zawodowej), które zazwyczaj uogólnia się do dwóch: krótki i długi kurs. To jaki kurs będzie musiał odbyć kierowca zależy od twojego wieku oraz już odbytych przez kierowcę kursów na świadectwo kwalifikacji zawodowej (jeśli były).

Krótki kurs (szkolenie okresowe) przeznaczony jest dla kierowców:

 • którzy ukończyli 23 rok życia, i którzy otrzymali prawo jazdy kategorii D1, D1+E, D lub D+E przed 10 września 2008;
 • którzy ukończyli 21 rok życia, i którzy otrzymali prawo jazdy kategorii D1, D1+E, D lub D+E po 10 września 2009;

Przystąpić do szkolenia mogą kierowcy, którzy już ukończyli długi kurs (kwalifikacja wstępna) i którzy z powodu terminu ważności muszą odnowić świadectwo kwalifikacji zawodowej. W przypadku szkolenia okresowego nauka trwa 5 dni, po czym szkoła, w której uczył się kierowca, wyda mu elektroniczne świadectwo. Szkolenie okresowe nie kończy się egzaminem.

Długi kurs (kwalifikacja wstępna) na kod 95 przeznaczony jest dla kierowców, którzy:

 • ukończyli 21 rok życia, i którzy otrzymali prawo jazdy kat. D1, D1+E, D или D+E po 10 września 2008 lub kat. C1, C1+E, C lub C+E po 10 września 2009;

Kurs kwalifikacji wstępnej trwa 4 tygodnie. Szkolenie kończy się egzaminem państwowym, który składa się z 30 pytań związanych z materiałem, którego kierowcy uczyli się podczas zajęć w ramach kursu. Po otrzymaniu pozytywnego rezultatu, wojewoda wydaje kierowcy elektroniczne świadectwo. Kurs kwalifikacji wstępnej kierowcy odbywają tylko raz w życiu, ale kwalfikacja ta również musi zostać odnowiona. Jednakże kierowcy nie muszą odbywać długiego kursu od początku, w takim przypadku krótki kurs (szkolenie okresowe) wystarczy.

Kwalifikacja wstępna przyśpieszona, kwalifikacja wstępna uzupełniająca, kwalifikacja wstępna przyśpieszona uzupełniająca. Czym są i kogo dotyczą?

Kurs kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przeznaczony jest dla kierowców, którzy już odbyli kurs w ramach kwalifikacji wstępnej bądź kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, ale będą kierować pojazdami, które wykraczają poza zakres obejmujący pojazdy dla uzyskanej kwalifikacji wstępnej.

Do kursu na kwalifikację wstępną uzupełniającą mogą przystąpić wszystkie osoby, które spełniły warunki opisane pod nagłówkiem Jak uzyskać polską Kartę Kwalifikacji Kierowcy? Dokumenty potrzebne do kodu 95 w Polsce oraz odbyły kurs przeznaczony dla kwalifikacji wstępnej bądź kwalifikacji wstępnej przyspieszonej.

Kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej jest krótszym odpowiedniekim kursu na kwalifikację wstępną. Przeznaczony jest dla kierowców, którzy uzyskali prawo jazdy kat. C po 10 września 2009 lub prawo jazdy kat. D po 10 września 2008 roku.

Do kursu na kwalifikację wstępną przyspieszoną mogą przystąpić wszystkie osoby, które spełniły warunki opisane pod nagłówkiem Jak uzyskać polską Kartę Kwalifikacji Kierowcy? Dokumenty potrzebne do kodu 95 w Polsce oraz odbyły kurs przeznaczony dla kwalifikacji wstępnej.

Kurs kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej przeznaczony jest dla osób, które odbyły szkolenie w ramach kursu na kwalifikację wstępną bądź kwalifikację wstępną przyspieszoną, ale będą kierować pojazdami, które wykraczają poza zakres obejmujący pojazdy dla uzyskanej kwalifikacji wstępnej.

Do kursu na kwalifikację wstępną przyspieszoną mogą przystąpić wszystkie osoby, które spełniły warunki opisane pod nagłówkiem Jak uzyskać polską Kartę Kwalifikacji Kierowcy? Dokumenty potrzebne do kodu 95 w Polsce oraz odbyły kurs przeznaczony dla kwalifikacji wstępnej bądź wstępnej przyspieszonej.

Szkolenie na kod 95 kierowca odbyw zdalnie przy pomocy komputera lub smartfona. Do tego potrzebny będzie mu Internet i trochę czasu. Każdy kierowca, który zdecyduje się odbyć kurs, otrzyma dane do specjalnego systemy pozwalającego odbyć szkolenie na kod 95, gdzie będzie mieć nieograniczony dostęp do wykładów. Oprócz tego, na stronie jest możliwość wykonywać testy i zadania związane z materiałem, którego kierowca uczył się w czasie zajęć. Dzięki temu, że teoria nie odbywa się w sali, nawet najbardziej zajęci z kierowców będą w stanie odbyć kurs w domu o dowolnej porze

PKZ (profil kierowcy zawodowego)

Numer profilu kierowcy zawodowego

PKZ to cyfrowy profil profesjonalnego kierowcy, generowany przez Wydział Transportu. Pozwala odbyć szkolenie okresowe lub kurs na kwalifikację wstępną, a w konsekwencji otrzymać plastikowy kod 95, to jest kartę kwalifikacji kierowcy.

PKZ zawiera w sobie dane osobowe kierowcy. Są w nim także zapisane informacje o medycznych i psychologicznych orzeczeniach, otrzymanych przez kierowcę świadectwach kwalifikacji zawodowej oraz karcie kierowcy, jeśli była ona już u kierowcy.

PKZ jest systematycznie aktualizowany i archiwizowany w systemie teleinformatycznym.

Co jest potrzebne do uzyskania PKZ?

Procedura uzyskania PKZ (profil kierowcy zawodowego) jest bardzo podobna do procedury związanej z Kartą Kwalifikacji Kierowcy. Będą potrzebne do tego takie dokumenty jak:

 • wypełniony wniosek o wydanie Karty Kwalifikacji Kierowcy;
 • orzeczenie psychologiczne, potwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania pracy w roli kierowcy (z kserokopią);
 • orzeczenie lekarskie, potwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania pracy w roli kierowcy (z kserokopią);
 • ważny paszport lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający wasze dane;
 • ważne prawo jazdy z odpowiednimi kategoriami (z kserokopią);
 • jedno zdjęcie 35 mm x 45 mm;

Tak jak w przypadku Karty Kwalifikacji Kierowcy, nic nie będziesz musiał robić w pojedynkę. Wniosek wypełnimy my, dokumenty przygotujemy też my. Profil Kierowcy Zawodowego robi się w jeden dzień, bezpłatnie. Kiedy już otrzymasz PKZ, możesz rozpocząć szkolenie okresowo lub kurs na kwalifikację wstępną.

Kod 95 dla kierowców z Ukrainy

Zgodnie z panującymi w krajach UE przepisami dotyczącymi transportu, każdy człowiek, który chce pracować na stanowisku kierowcy, powinien uzyskać kwalifikację zawodową uprawniającą do wykonywania przewozu drogowego rzeczy i osób na terytorium jednego z państw UE. Dokładnie z tego powodu kierowcy z Ukrainy, tak jak kierowcy z innych państw, nie wchodzących w skład Unii Europejskiej, powinni posiadać dokument potwierdzający kwalifikację kod 95 wydaną w UE. Ukraińska Karta Kwalifikacji Kierowcy nie jest takim dokumentem. Jeśli osoby z Ukrainy poszukują w Polsce pracy na stanowisku kierowcy, muszą oni wyrobić Kartę Kwalifikacji Kierowcy lub wymienić ukraińskie prawo jazdy na polskie.

Kod 95 w Polsce dla mówiących po rosyjsku – z naszą firmą jest to możliwe!

Jeśli mówisz w języku rosyjskim i chcesz uzyskać kwalifikację zgodną z europejskimi przepisami, możesz zrobić to z naszą firmą. Work Partner Service przeprowadzi przez cały proces wszystkich chętnych podwyższyć posiadane kwalifikacje kierowcy zawodowego.

Pomożemy Ci uzyskać medyczne i psychologiczne orzeczenie w zaprzyjaźnionej klinice. Wyjaśnimy wszystkie procedury związane z Kartą Kwalifikacji Kierowcy czy PKZ i będziemy Ci towarzyszyć przy składaniu dokumentów.

Work Partner Service organizuje kursy uprawniające do wykonywania przewozów rzeczy i osób – krótki kurs (szkolenie okresowe) i długi kurs (kwalifikacja wstępna). Nie musisz się martwić, że czegoś nie zrozumieniesz, ponieważ u nas kursy odbywają się również w języku rosyjskim. Dla twojego komfortu, wykłady odbywają się zdalnie. W taki sposób będziesz mógł uczęszczać na zajęcia nie wychodząc z domu. Możecie składać dokumenty na kod 95 w Warszawie, Lublinie, Poznaniu, Katowicach, Szczecinie czy każdym innym mieście na terytorium Polski. Nasza firma jest dla wszystkich.

Po otrzymaniu świadectwa kwalifikacji zawodowej, będziesz mógł rozpocząć pracę w krajach UE. Jeśli wyrazisz taką chęć, nasza firma znajdzie dla Ciebie pracę w jednej z polskich firm, działających na terytorium Polski lub pracujących na rynku międzynarodowym. Nawet kierowcy bez doświadczenia mają u nas szansę na rozwój kariery. Odbędziesz szkolenie w towarzystwie bardziej doświadczonego kierowcy i dowiesz się o najważniejszych aspektach pracy w transporcie. Kierowca pokaże Ci jak wygląda praca z tachografem, wyjaśni czym jest chip karta. U nas otrzymasz przygotowanie na najwyższym poziomie.

Jeśli jesteś zainteresowany albo szukasz odpowiedzi na takie pytanie jak:

 • jak uzyskać kod 95;
 • jakie dokumenty są potrzebne, żeby uzyskać kod 95;
 • ile kosztuje kod 95;
 • jak odbywa się szkolenie na kod 95;
 • dlaczego kod 95 jest obowiązkowy;
 • jak odbywa się egzamin na kod 95;

I wszystkie inny dotyczące świadectwa kwalifikacji zawodowej lub pracy na stanowisku kierowcy w Europie, zawsze możesz zadzwonić na jeden z numerów telefonu poniżej. Postaramy się rozwiać twoje wątpliwości i odpowiedzieć na wszystkie Twoje pytania.

Numery telefonu:

+48 696653869

+48 696653869


  Przewoźnik Praca kierowca