Karta pobytu i pozwolenie na pracę w Polsce – pigułka wiedzy dla Pracownika

Interesuje Cię praca w Polsce? Pochodzisz z Azji i szukasz zajęcia, które pozwoli Ci na zarobienie pieniędzy, by utrzymać rodzinę? Zależy Ci na tym, by pracodawca oferował wysokie zarobki, uczciwe wynagrodzenie i pracę w dobrych warunkach? Na polskim rynku pracy pracownik z Azji, który szuka pracy w Polsce jest bardzo mile widziany. Cenimy uczciwość, fach w ręku oraz chęć do pracy. Czasami przeszkodą, by szukać pracy za granicą, staje się biurokracja i zorganizowanie dokumentów. Jeśli obawiasz się samodzielnego organizowania karty pobytu i zezwoleń na pracę – to dobrze trafiłeś. W naszym poradniku opiszemy dziś czym jest karta pobytu i dla kogo oraz jak uzyskać zezwolenie na pracę w Polsce.


Karta pobytu w Polsce dla cudzoziemca z Azji


Karta pobytu to dokument, który potwierdza tożsamość cudzoziemca, podczas pobytu w Polsce. Jeśli posiada się paszport oraz kartę pobytu, to można wielokrotnie przekraczać granicę Polski bez konieczności posiadania wizy. Przy przekraczaniu granicy należy przedstawić uprawnionym funkcjonariuszom Straży Granicznej kartę pobytu razem z ważnym paszportem. W dokumencie, jakim jest karta pobytu znajdują się informacje podstawowe takie jak imię, nazwisko, data, miejsce i kraj urodzenia, obywatelstwo, płeć, wzrost, kolor oczu, data wydania karty, linie papilarne na karcie pobytu, fotografia, a także data ważności. Oprócz tego zawarta jest informacja o tym, czy cudzoziemiec uzyskał zezwolenie na pobyt czasowy lub stały.

Karta pobytu jest dokumentem wydawanym cudzoziemcowi, który otrzymał:
1. Zezwolenia na pobyt czasowy;
2. Zezwolenia na pobyt stały;
3. Zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE;
4. Statusu uchodźcy;
5. Ochrony uzupełniającej;
6. Zgody na pobyt ze względów humanitarnych.
Dopiero po otrzymaniu jednego z tych zezwoleń można ubiegać się o plastikową kartę pobytu.

Czym w takim razie jest zezwolenie na pobyt czasowy?


Zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce – cudzoziemiec z Azji szuka pracy

Jeśli planujesz przebywać w Polsce dłużej niż 3 miesiące, wówczas możesz ubiegać się o zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce z powodu, np.:

1. Podjęcia lub kontynuacji pracy na terytorium Polski;
2. Wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji
3. Wykonywania pracy przez cudzoziemca delegowanego przez pracodawcę zagranicznego do Polski;
4. Prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce;
5. Podjęcia lub kontynuacji studiów w Polsce;
5. Odbycia kursu przygotowawczego do podjęcia nauki na studiach licencjackich, magisterskich, albo doktoranckich w języku polskim;

Zezwolenie na pobyt czasowy jest wydawane maksymalnie na 3 lata. Jak zdobyć zezwolenie?


Zezwolenie na pobyt czasowy wydawane jest w urzędzie wojewódzkim w wydziale ds. cudzoziemców właściwym ze względu na miejsce zamieszkania cudzoziemca po dostarczeniu poniższych dokumentów – od których należy zacząć:
– wypełniony wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy – 2 egzemplarze
– ważny dokument podróży – kserokopia + oryginał do wglądu (paszport)
– cztery aktualne, kolorowe fotografie.

Postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na pobyt czasowy trwa zwykle kilka miesięcy i należy uiścić opłatę w wysokości: 440 zł oraz 50 zł za wydanie plastikowej karty pobytu. Opłatę za zezwolenie oraz kartę pobytu należy wnieść w kasie urzędu wojewódzkiego lub przelać na konto urzędu miasta – te informacje przekazuje wojewoda.

Zezwolenie na pracę w Polsce – czy jako cudzoziemiec jego potrzebuję?


Zezwolenie na pracę to dokument, który uprawnia cudzoziemca do podjęcia legalnej pracy w Polsce pod warunkiem posiadania przez cudzoziemca wizy lub zezwolenia na pobyt czasowy pozwalającego na podjęcie w Polsce pracy. W zezwoleniu wskazany jest pracodawca powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi oraz stanowisko lub rodzaj pracy, którą cudzoziemiec ma wykonywać. Praca jest zatem uważana za legalną gdy cudzoziemiec wykonuje tę pracę, która została wskazana w zezwoleniu.

Kiedy potrzebne jest zezwolenie na pracę w Polsce?
Zezwolenie na pracę jest wymagane np. w przypadkach, gdy cudzoziemiec:
1. Wykonuje pracę w Polsce na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej z pracodawcą, który ma siedzibę / miejsce zamieszkania w Polsce.
2. W związku z pełnieniem funkcji członka zarządu przedsiębiorcy wpisanego do KRS/spółki kapitałowej w organizacji przebywa w Polsce przez okres przekraczający łącznie 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy.
3. Wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego i jest delegowany do Polski na okres dłuższy niż 30 dni w roku kalendarzowym do Polski do pracy w oddziale lub zakładzie pracodawcy zagranicznego lub w podmiocie powiązanym z pracodawcą zagranicznym.
4. Wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego, nieposiadającego zorganizowanej działalności w Polsce (m.in. ani oddziału ani zakładu) i jest delegowany do Polski w celu realizacji usługi eksportowej, czyli usługi o charakterze tymczasowym i okazjonalnym.

Zezwolenie na pracę w Polsce – jak dostać zezwolenie na pracę?


Jeśli obawiasz się chodzenia po urzędach, a zależy Ci na tym, aby jak najszybciej dostać pracę w Polsce, nie musisz się martwić o zezwolenie na pracę! O ten dokument występuje Twój przyszły pracodawca i wydaje je wojewoda właściwy ze względu na miejsce zamieszkania/siedzibę pracodawcy.

Jeśli szukasz pracy i pochodzisz z Azji, miejmy nadzieję, że ten artykuł Cię uspokoił i pomoże Ci podjąć decyzję o pracy w Polsce. Cudzoziemiec z Azji jest dzisiaj pożądanym pracownikiem i miejmy nadzieję, że zasilisz polską firmę swoją osobą. W razie problemów zapraszamy do kontaktu. Jesteśmy agencją pracy tymczasowej, która z przyjemnością odpowie na wszelkie pytania, ponieważ posiadamy doświadczenie w zatrudnianiu pracowników z Azji. Jeśli szukasz pomocy w znalezieniu pracy w Polsce – pisz do nas.

Przewoźnik Praca kierowca