Wizy dla pracowników z Indii, Nepalu i Bangladeszu. Może się nie udać.


Wizy dla pracowników – tylko to pozwoli na zatrudnienie obcokrajowców


Wizy wydawane są jako wizy Schengen albo krajowe przez polskiego konsula.

Wiza to dokument, który uprawnia cudzoziemca do przyjazdu do Polski lub innych państw obszaru Schengen, przejazdu przez to terytorium i pobytu na nim przez określony czas, w określonym celu i na określonych warunkach. Mamy dwa rodzaje wiz:

  • wiza Schengen, oznaczona symbolem C– ważna na terytoriach państw strefy Schengen;wydawana jest, gdy planowany pobyt na terytorium państw członkowskich obszaru Schengen nie przekracza 90 dni w ciągu każdego 180-dniowego okresu.
  • wiza krajowa, długoterminowa oznaczona symbolem D – uprawniająca do wjazdu i ciągłego pobytu na terytorium Polski lub kilku pobytów następujących po sobie trwających łącznie nie krócej niż trzy miesiące i nie dłużej niż jeden rok w okresie ważności wizy. Uprawnia do wjazdu i ciągłego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub kilku pobytów następujących po sobie, trwających łącznie dłużej niż 90 dni, a okres ważności wizy krajowej nie może przekroczyć 1 roku .

Wizę Schengen powinna posiadać osoba, która zamierza przebywać w Polsce i krajach strefy Schengen. Natomiast jeśli obcokrajowiec zamierza przebywać tylko w RP powinien wnioskować o wizę krajową. Wizy wydaje lub odmawia ich wydania konsul Rzeczpospolitej Polskiej. W celu jej uzyskania należy się zwrócić do właściwej polskiej placówki dyplomatycznej lub konsularnej.

Cudzoziemcy z Indii, Nepalu, Bangladeszu i Uzbekistanu czekają na wizę – w jakim konsulacie ją wydadzą?

Naszą firmę interesują głównie Indie, Nepal i Bangladesz oraz Uzbekistan, dla którego Ambasada znajduje się w Taszkencie. Problemem jest ilość osób pracujących w New Delhi, w Konsulacie obsługującym 40 krajów pracuje czterech Konsulów, którzy nie są w stanie w szybkim tempie wydać decyzje dotyczącą wiz. Dziewiątego sierpnia tego roku jednego dnia wpłynęło 120 tysięcy wniosków o wydanie wizy, co sprawiło, że serwery przestały pracować, a tym samym – kolejni cudzoziemcy dłużej będą czekać na decyzję – bardzo często odmowną. Do września na wizę oczekiwało 25 tysięcy osób tylko z Indii, Nepalu i Bangladeszu. Ile wiz zostało wydanych? Jak pokazują raporty do lipca 2018 zaledwie 3,5 tysiąca. Na zarzuty zbyt wolnego rozpatrywania wniosków odpowiedział wolne miejsca osobom czekającym na wizę”. Wyjaśnił, że taka działalność sprawia, że konsulowie muszą bardzo precyzyjnie sprawdzać każdy wniosek, aby wyeliminować naciągaczy. Według informacji “DGP”, na wizę pracowniczą może czekać w tej chwili 25 tys. osób. Wydział konsularny w ambasadzie liczy cztery osoby i przez pierwsze siedem miesięcy tego roku placówka w New Delhi wystawiła 3,5 tys. wiz z prawem do pracy.

Cudzoziemiec nie dostanie wizy

Istnieją okoliczności, które mogą spowodować odmowę wydania wizy cudzoziemcowi z Indii, Nepalu, Bangladeszu czy Uzbekistanu. Dotyczy to osób, które widnieją w wykazie cudzoziemców niepożądanych w Polsce, brak wystarczających środków na utrzymanie się w Polsce, możliwe zagrożenie ze strony cudzoziemca dotyczące obronności kraju, porządku publicznego oraz naruszenie interesów RP, brak spełnionych kryteriów w odniesieniu do posiadanego paszportu oraz brak uzasadnienia celu lub określenia warunków planowanego pobytu na terenie Polski. W związku z przeciążeniem serwerów wnioski o wydanie wizy można składać również przez stronę e-Konsulat, która ma usprawnić ich składanie.

Oszustwa związane z wydawaniem wiz cudzoziemcom

Konsul odmawia wydania wizy w sytuacjach określonych w Ustawie o cudzoziemcach m.in. w sytuacji gdy zachodzą uzasadnione wątpliwości co do wiarygodności złożonych przez cudzoziemca oświadczeń odnośnie celu jego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z uwagi na dostępne organowi dowody lub obiektywne okoliczności wskazujące na to, że cel pobytu cudzoziemca mógłby być inny niż deklarowany. W zeszłym roku NIK wystąpiła także do odpowiednich jednostek ZUS lub organów skarbowych i na podstawie otrzymanych informacji ustalono, że w stosunku do 90% cudzoziemców podmioty, które wystąpiły o ich zatrudnienie, nie zgłosiły tych osób do ubezpieczenia ZUS. Ponadto według danych organów skarbowych 40 proc. tych podmiotów nie osiągnęło żadnych przychodów. Świadczy to o wykorzystywaniu oświadczeń i zezwoleń na pracę jedynie do uzyskania dla cudzoziemca wizy z zamiarem przekroczenia granicy i wjazdu na teren Polski, a tym samym do strefy Schengen. W szczególności dotyczy to firm, które jedynie rejestrują fikcyjną działalność gospodarczą i nie posiadają organizacyjno-finansowych możliwości zatrudnienia cudzoziemców.

Rekordziści czekają na wizę 8 miesięcy

I nikt nie wie, kiedy się doczekają. Skoro na kilkaset tysięcy zgłoszeń od początku roku, tylko 3,5 tysiąca zostało zaakceptowanych. Pracodawcy muszą mieć świadomość, że współpraca z organami oraz agencjami pracy tymczasowej może tylko pomóc w przyspieszeniu załatwienia najważniejszego dokumentu, jakim jest wiza dla pracownika za. Na głowie pracodawcy podczas współpracy z agencją pracy tymczasowej niech pozostanie tylko skompletowanie potrzebnych dokumentów ze swojej firmy, resztą zajmiemy się my – Work Partner Service sp z. o.o. Zachęcamy do kontaktu z nami celu pomocy z pozyskiwaniem kandydatów z Indii, Nepalu, Bangladeszu czy Uzbekistanu.

Przewoźnik Praca kierowca